Roots by Aviko – Hållbara by nature - Roots By Aviko Skip to main content

Roots by Aviko – hållbara by nature

Rotfrukter är hållbara i sig, men vi tar ändå vår tids miljöutmaningar på största allvar. Alla våra medarbetare har ett ansvar att koppla samman vardagens beslut med vår övergripande hållbarhetsstrategi: att åstadkomma en hållbar kedja från jord till bord.

Så jobbar vi med kvalitet och hållbarhet i vår produktionsanläggning

Vår nybyggda produktionsanläggning i Helsingborg ligger i den industriella framkanten i miljöhänseende och bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning, föreskrifter och övriga krav som berör vår verksamhet.

Koldioxidutsläppen från vår fabrik är nästintill obefintliga, tack vare att vår energianvändning till nästan hundra procent består av grön el. Vår moderna kylanläggning drivs av ammoniak, som har ett GWP-värde på 0, vilket innebär att det inte bidrar negativt till den globala uppvärmningen.
Vår hantering av råvarorna innebär ett minimalt matsvinn, då vi till största delen använder oss av råvaror med skönhetsdefekter. Vi har också ett nära samarbete med ett flertal företag inom återvinningsindustrin så att restavfall från produktionen används till djurfoder eller biogas.

Vår anläggning i Helsingborg är KRAV-certifierad, certifierad för ekologisk produktion och FSSC 22000-certifierad (gäller även vår anläggning i Jönköping). Vi är även certifierade för SMAK-märkning.

Vårt labb – ett pitstop som garanterar högsta kvalitet på livsmedel

Odling och samarbete
med bönderna

Vi samarbetar med odlare för att få tillgång till sorter av potatis och morötter som är särskilt lämpliga för skalning. Där spelar utseendet på skalet ingen roll, vilket innebär att i princip inga råvaror behöver kasseras på grund av skönhetsfläckar. Svinnet hos oss blir därför betydligt lägre än vid leveranser till butiker, där utseendet på råvarorna är viktigt för slutkunderna. Det ger en mycket låg miljöbelastning vid produktionen.

Inkommande råvaror
produktionsanläggning

Att vi skalar råvarorna i vår toppmoderna anläggning ger mindre miljöbelastning än om varje kund hade skalat dem själva, eftersom vi både kan skala effektivt och har en välfungerande process för att ta hand om restprodukterna så att de går till djurfoder och biogas.

Kvalitetstester

Vid ankomst kontrolleras alla våra råvaror i vårt eget labb. Alla potatispartier skärs, kokas och kontrolleras för att säkerställa våra högt ställda kvalitetskrav. Vi är noga med att använda rätt potatisegenskap till rätt artikel.

Kontinuerliga kvalitetsanalyser och noggranna kontroller säkerställer att vi alltid har hög råvarukvalitet och god hygien i vår produktionsanläggning.

Rotfrukter – ett bra miljöval

Redan när du väljer att inkludera rotfrukter i din kost har du tagit ett bra och hållbart beslut. Till skillnad från många grönsaker odlas de flesta rotfrukter på friland istället för i energikrävande växthus och har långa säsonger. Väl uppe ur jorden har de dessutom en lång hållbarhet, vilket är både praktiskt och minskar svinn.

Hållbara tillsammans – så stöttar vi våra samarbetspartners

Vårt sätt att arbeta med hållbarhet sträcker sig även utanför våra egna väggar. Vi samarbetar med ett 70-tal bönder där vi stöttar dem i deras strävan att odla hållbart och har tidig insyn i råvarornas rådande kvalitet så att vi kan länka samman rätt råvaror med rätt slutprodukt. På det sättet får vi ut det mesta av varje skörd och förhindrar onödiga transporter och svinn.

Dessutom samarbetar vi med andra företag som förpackar rotfrukter så att vi kan komplettera varandra för att ta hand om så stor andel som möjligt av alla skördar.

Det ekologiska valet – nästan alltid logiskt

Vi är certifierade för KRAV och ekologisk produktion och har många olika ekologiska produkter i vårt sortiment. Svenska råvaror är prioriterade och viktiga för oss och alla våra odlare befinner sig i södra Sverige i närheten av våra två anläggningar.

De råvaror som vi köper in som inte är ekologiskt odlade är alltid odlade under strikt kontrollerade former av bönder som är certifierade med IP-sigill. Det innebär bland annat att deras miljöpåverkan minimeras genom systematiskt arbete för friska grödor och effektiv användning av insatsvaror.

Framtidsprojekt – vi ska bli ännu bättre

Vi har gjort stora satsningar på effektiviseringar i vår produktion och har redan idag en modern maskinpark, men vi följer noga utvecklingen och kommer fortsätta modernisera den ytterligare för att kunna bli ännu mer resurssnåla. Vi arbetar kontinuerligt för att minska mängden vatten som krävs vid produktionen, för att använda råvarorna på ett så effektivt sätt som möjligt och för att minska mängden restavfall.

Arbetet för ännu bättre kvalitet, spännande innovationer, vassare logistik och säkrare transporter är ständigt pågående.

Må bra på jobbet –
en mänsklig rättighet

Våra värdeord sammanfattas i förkortningen DRAG: med Delaktighet, Respekt, Ansvar och Glädje drar vi alla åt samma håll.

Vår rekryteringsprocess för nya medarbetare är väl genomtänkt för att skapa tydlighet och hållbarhet och ge medarbetarna en trygghet i sin anställning. Regelbundna medarbetarsamtal och medarbetarundersökningar är viktiga delar i vårt arbete för att alla medarbetare ska trivas och må bra, och känna delaktighet och ansvar. Vi arbetar med kompetensmappning för att våra medarbetare ska kunna utvecklas på bästa sätt.

Vi arbetar aktivt såväl med frågor som dyker upp i verksamheten som proaktivt med miljö och arbetsmiljö. Att minska risken för skador och att underlätta tunga arbetsuppgifter i produktionen har hög prioritet i vårt arbetsmiljöarbete. Vi samarbetar med företagshälsovården Runstenen för regelbundna undersökningar av medarbetarnas hälsa, för att förbättra ergonomin vid olika arbetsuppgifter, uppföljning av sjukskrivningar och för behandling där det behövs.

Vi har kollektivavtal och vi har även tagit fram och följer policies inom följande områden:

  • Personalpolicy, för att utveckla medarbetarnas möjligheter att vara delaktiga, ta ansvar, utvecklas på arbetet och att bidra med sina kunskaper, erfarenheter och idéer.
  • Jämställdhets- och diskrimineringspolicy, för att det är viktigt att den fysiska och psykosociala arbetsmiljön är utformad så att allas förmåga och erfarenheter tas tillvara och att alla får ett kompetent och jämlikt bemötande.
  • Mångfaldspolicy, för att alla medarbetare ska tillförsäkras lika värde oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.
  • Policy mot kränkande särbehandling, för att skapa förutsättningar för bra samarbete och god gemenskap på arbetsplatsen.
  • Friskvårdspolicy, för att förebygga ohälsa och långtidssjukskrivningar. Bland annat har alla medarbetare rätt till årliga friskvårdsbidrag och kostnadsfria besök hos naprapat.

Vår uppförandekod följer FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, ILO:s åtta kärnkonventioner, FN:s barnkonvention, FN:s deklaration mot korruption och svensk arbetsmiljölagstiftning, arbetsrätt och miljöskyddslagstiftning. Vi ställer oss även bakom FN:s globala mål för en hållbar utveckling, Agenda 2030.

Certifieringar och märkningar

FSSC 22000

FSSC 22000, BRCGS och IFS är internationella GFSI-godkända standarder för kvalitetsledning inom livsmedelsindustrin. Genom att arbeta enligt dessa säkerställer vi att produkterna är säkra. Vår anläggning i Helsingborg är certifierad enligt FSSC 22000. Avikos produktionsanläggningar i Holland är certifierade enligt BRCGS och IFS.

Ekologiskt

Ekologiska produkter är producerade enligt EU-direktiven för ekologisk produktion och förädling. Avikos anläggning i Helsingborg är certifierad för ekologisk produktion.

KRAV

KRAV-märket visar att en vara är producerad på ekologisk grund med extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Anläggningen i Helsingborg är KRAV-certifierad.

SMAK

SMAK-märket visar att nationella kvalitetsregler som uppfyller Jordbruksverkets och Livsmedelsverkets krav följs. Dessutom måste potatisbranschens egna och strängare kvalitetsnormer uppfyllas. SMAK-märkt potatis är frisk och sorttypisk potatis med goda kokegenskaper samt rätt form och färg.

Ladda ner